Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Δήμου Αχαρνών

 Για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών


ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ
(Φ.Ε.Κ. 1828/8-6-12 Κ.Υ.Α. 20124)
 
Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς  Ο.Τ.Α. που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές τους υπηρεσίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012.

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:
Α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Β) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Γ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις (24), με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου