Ο Σκοπός Μας

1. Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και σχολικής Εφορίας για την συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνειδήσεως από τις οικογένειες και την κοινωνία.
2. Η επαγρύπνηση του Συλλόγου για την εξωσχολική διαγωγή και συμπεριφορά των μαθητών.
3. Η επίτευξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου και η ενίσχυση με οποιοδήποτε νόμιμο και ηθικό μέσο των άπορων μαθητών.
4. Η ηθική συμπαράσταση για την ενίσχυση από κάθε πλευρά των εκπαιδευτών εν γένει λειτουργών και η ανύψωση αυτών ως στυλοβατών πνευματικών της κοινωνίας.
5. Ο ορισμός χρηματικών και άλλων βραβείων για τους πρωτεύοντες στην φιλοπονία και στο ήθος μαθητές του σχολείου και η οικονομική ενίσχυση αυτών για την περαιτέρω μόρφωσή τους.
6. Η εξασφάλιση καλών συνθηκών λειτουργίας του σχολειού, η εξασφάλιση μέσων εξοπλισμού (εποπτικών, βιβλίων κλπ), η τέλεση εορτών, εκθέσεων χειροτεχνίας και η διοργάνωση εκδρομών.
7. Κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην τελειότερη κατά το δυνατό λειτουργία του σχολείου και την πληρέστερη προώθηση των θεμάτων της παιδείας.

(Σκοπός Ίδρυσης και Λειτουργίας του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό του)